لطفاً چند لحظه برای مغزینه تامل بفرمائید
  
تعداد سکه : 0
 
نام‌کاربری
رمــــــز
 
 
ما در مغزینه دور هم جمع شدهایم تا با دانش و تجربه خود، تمرینات مغزی را طراحی کنیم که انجام آنها بر توانمندیهای مغزی کاربرانمان اثر گذاشته و آن را ارتقا بخشد. به دنبال آن هستیم که این تاثیرات، خود را در زندگی روزمره افراد، با موفقیتهای تحصیلی، شغلی و اجتماعی نشان دهد.
اگر شما هم فردی با انگیزه و دارای روحیه کار تیمی هستید میتوانید با توانمندیهای علمی و فنی خود با ما در این مسیر همکاری کنید.
تخصص‌های مورد نیاز
فرم استخدام
نـام و نام خـانــوادگی:
حوزه همکاری:
آدرس الکترونیکی:
سایر توضیحات:
شماره تماس:
شغل کنونی:
فایل رزومه:
انتخاب