لطفاً چند لحظه برای مغزینه تامل بفرمائید
  
تعداد سکه : 0
 
نام‌کاربری
رمــــــز
 
 
مغزینه توجه و تمرکز، دربردارنده تمرینات مغزی است که عمدتاً با هدف بهبود و تقویت مولفه‌های مختلف توجه مانند توجه پایدار، انتخابی، تقسیم‌شده و فراخنای توجه طراحی شده‌است.
مغزینه توجه و تمرکز
مغزینه تحلیل فضایی ، دربردارنده تمرینات مغزی است که عمدتاً با هدف بهبود و تقویت پردازش و ادراکات بصری فضایی طراحی شده است.
مغزینه تحلیل فضایی
مغزینه احساسات، دربردارنده تمرینات مغزی است که با هدف بهبود و تقویت توانایی کنترل و تنظیم احساسات و تشخیص آن‌ها در خود و دیگر افراد طراحی شده است.
مغزینه احساسات
مغزینه کنترل رفتار، دربردارنده تمرینات مغزی است که عمدتاً با هدف بهبود و تقویت توانایی کنترل رفتار و مهم‌ترین مولفه آن یعنی مهار پاسخ‌های تکانشی طراحی شده است.
مغزینه کنترل رفتار
مغزینه تصمیم‌گیری، دربردارنده تمرینات مغزی است که با هدف بهبود و تقویت توانایی تصمیم‌گیری و انتخاب گزینه منطقی در رویارویی با مسائل متعدد طراحی شده است .
مغزینه تصمیم‌گیری
مغزینه حل‌مساله، دربردارنده تمرینات مغزی است که عمدتاً با هدف بهبود و تقویت توانایی حل مساله و مولفه مهم آن یعنی استدلال منطقی طراحی شده است .
مغزینه حل‌مساله
مغزینه حافظه، دربردارنده تمرینات مغزی است که عمدتاً با هدف بهبود و تقویت ذخیره اطلاعات و به‌خاطر آوردن آن‌ها در فواصل زمانی کوتاه و مدت‌مدت طراحی شده است.
مغزینه حافظه
کاربر گرامی شما تاکنون هیچ بسته ای از مغزینه خریداری نکرده اید


جهت خرید بروی لینک خرید بسته بروید
جهت اطلاعات بیشتر بروی لینک توضیحات بیشتر بروید